اظهارنامه عملکرد

نوعی اظهارنامه مالیاتی وجود دارد به نام اظهارنامه عملکرد که اشخاص حقوقی یا حقیقی بعد از ان که تمام  مبالغ سود و زیان خود را در معاملات و فعالیت های مالی خود محاسبه کردند این اظهارنامه را بر اساس آن تهیه کرده و باید ۲۵ درصد از سود دوره مالی را مطابق با اظهارنامه عملکرد مالیات پرداخت کنند.. تعریف کامل تر درباره اظهارنامه عملکرد این است که  در واقع نشان دهنده اظهار دارایی ها، بدهی ها ، درآمد ها ،هزینه ها ، سرمایه ، معافیت ها  ، بخشودگی های مالیاتی ، وسایر اطلاعات  است. .

اظهارنامه عملکرد مشمول چه کسانی میشود ؟

تمام اشخاص حقیقی که دارای درامد و شغل و کسب و کار هستند مطابق با ماده ۹۵ مالیات های مستقیم موظفند باتوجه به سال مالی نتیجه عملکرد مالی خود را در قالب اظهارنامه عملکرد به سازمان امور مالیاتی تحویل نمایند و همچنین اشخاص حقوقی که شرکت داشته و شرکتشان به ثبت رسیده است باید طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم اظهارنامه عملکرد خود را تهیه و به همراه ترازنامه سود و زیان به سازمان امور مالیاتی ارائه نمایند و حتما باید این کار درزمان مقرر شده انجام شود.