مالیات بر واردات

مالیات بر واردات در موضوع مالیات بر واردات ابتدا واردات توضیح داده میشود. واردات به کالاهایی که در کشوری تولید می شود و ممکن است منحصر به فرد اون کشور باشد و به سایر کشورها وارد شود ، واردات می گویند. به دلیل شرایط آب و هوایی بعضی کشورها مانند  مناطق گرمسیر که امکان تولید