مدیریت پول و سرمایه در گردش

ما با مشتریان در تمامی موقعیتها کار می کنیم، از شرکتهای قدرتمند در مدیریت پول و سرمایه در گردش تا شرکتهای تحت فشاری که نیاز به سرمایه گزاری برای رشد ارگانیک، راه اندازی پروژه جدید و یا اکتساب شرکت جدید را دارند. مشاورین ما مشتریان خود را در تمامی مراحل مرتبط با مدیریت پول و سرمایه در گردش حمایت می کند، از شناسایی اولیه فرصت تا مرحله آزاد کردن پول و اطمینان بخشیدن برای رشد پایدار.

مشاورین ما به مشتریان خود کمک می کند که تصویری درست از مقدار سرمایه در گردش هر واحد تجاری را دارا باشند، و همچنین فرصتهای پیشرفت را شناسایی، ارزیابی و بهترین راه حل را ارائه می کنیم.

تخصص ما

ما با مدیران ارشد شما همکاری تنگاتنگی در مدیریت کردن دریافتنی ها، پرداختنی های پایدارو پایین آوردن انبار در تمامی صنایع خواهیم داشت. همچنین در طی همکاری با مشاورین ما، مشتریان بینش دقیقی از محرکهای سرمایه در گردش و تاثیر فرهنگ و آداب بر پرداخت پول آشنا خواهند شد، تیم متخصص مشاورین ما با به کارگیری از به روزترین شیوه های مدیریت پول و سرمایه در گردش شما را در رسیدن به پیشرفت عملکرد پایدار حمایت خواهد کرد.